Lean Management Workshop

Vi stöttar er genom hjälp till självhjälp och genomför praktiskt och självupplevt förbättringsarbete i det egna ledningsarbetet
Med hjälp av beprövade metoder tränar vi er ledningsgrupp. Fokus är att nå verksamhetens mål. Vägen dit, att coacha och utveckla sina medarbetare. Detta kräver tillit och respekt och genuint och insiktsfullt förbättringsarbete.

Utgångspunkten är era egna problemställningar och utmaningarna i ledningsarbetet. Finns det ett systematiskt, disciplinerat och välplanerat arbetssätt? Hanteras mänskliga mjuka frågor samtidigt med hårda, tekniska och strukturella frågor? Denna utbildning genomförs internt hos er för att vi då kan skapa ett anpassat upplägg till specifik målgrupp och syfte men också till den utvecklingsfas som organisationen befinner sig i. Vi stöttar er genom hjälp till självhjälp och genomför praktiskt och självupplevt förbättringsarbete i det egna ledningsarbetet.

Kursmål

Inventera och prioritera angelägna förbättringsområden i ledningsarbetet.

Praktiska förbättringsinsatser i ledningsarbetet utifrån en gemensamt framtagen handlingsplan med syfte att förbättra kvalitet och flexibilitet inom det prioriterade området.

Att få insikt i den påverkan som förbättringsinsatser har på beslutsprocesser och hur beslut påverkar förbättringsinsatser.

Att, ur ett ledarskapsperspektiv, diskutera och identifiera möjliga hinder inom ramen för existerande policys (direktiv, belöningssystem, ramverk, ledningsprocesser, etc.) för att utveckla en problemlösarkultur.

Att utveckla chefer som gemensamt kan vara bra bollplank/stöd till varandra för ett fortsatt bra gemensamt lärande.

Inblick i olika leanverktyg samt dess syfte och hur man skapar en kultur där ”problem är möjligheter”.

Kursprogram

Denna workshop består av 5 block som sträcker sig över 6 dagar:

BLOCK A – (dag 1 | 09.00-17.00) Lean ur ett ledarskapsperspektiv och inventering/prioritering av förbättringsområden.

BLOCK B – (dag 2 | 09.00-17.00 – dag 3 | 08.30- 12.00) Förbättringsarbete i praktiken; arbete i olika förbättringsgrupper.

BLOCK C – (dag 4 | 09.00-17.00) Uppföljningstillfälle där vi stöttar och guidar er och tillsammans tar vara på reflektioner och erfarenheter från det praktiska förbättringsarbetet.

BLOCK D– (dag 5 | 09.00-17.00) Uppföljningstillfälle där vi guidar er och tillsammans tar vara på reflektioner och lärdomar av handlingsplan och det praktiska förbättringsarbetet.

BLOCK E– (dag 6 | 09.00-17.00) Uppföljningstillfälle där vi guidar er och tillsammans tar vara på reflektioner och lärdomar av handlingsplan och det praktiska förbättringsarbetet.

Målgrupp

För den ledningsgrupp som vill påbörja genuint förbättringsarbete för effektivare styrning och ledning av verksamheten, men även för den ledningsgrupp i verksamheter som ska eller redan påbörjat en leanimplementering och nu vill bredda sina erfarenheter för att kunna utgöra ett ännu bättre stöd i verksamheten.

Deltagarens namn: